informa
Ms. Ying Chi Hsu

Ms. Ying Chi Hsu

Manager, Industrial Technology Research Institute

 

  • 國立成功大學物理系學士(2011)、台灣大學應用力學所碩士(2014)。
  • 服務於工研院中分院能源與環境技術發展部
  • 專長為沼氣發電系統規劃、農林剩餘資材再利用技術開發。